Tools

E-mail Print PDF

โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม จ.เชียงใหม่

 
 โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ
บ้านแปกแซม บ้านหินแตว หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ เยี่ยมทรงราษฎรบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และทอดพระเนตรสวนมันอะลู ซึ่งอยู่ห่างากบ้านแปกแซมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ทรงพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาวและห้วยนาอ่อน ซึ่งไหลลงสู่น้ำแม่แตง พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำไร่มันอะลู ไร่เผือกและสวนลิ้นจี่ มีแนวโน้มจะถูกแผ้วถางมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเพิ่มของจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ ได้แก่บ้านแปกแซม บ้านหินแตว บ้านหลักแต่ง และบ้านเปียงหลวง นอกจากนี้หมู่บ้านดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ชายแดน ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาของยาเสพติดและผลกระทบจากการจัดระเบียบชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายถอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งน้ำลำธารแก่ราษฎรได้ใช้อุปโภค/บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรต่อไป โดยสรุปประเด็นสำคัญของพระราชเสาวนีย์ คือ

1.ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยมีสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ราษฎรที่มาทำงานในสถานี ฯ เมื่อมีความรู้แล้วขยายผลเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านโดยเน้นให้ราษฎรนำไปปฎิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเอง

2.ให้พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ที่ตั้งของโครงการ :

                สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ตั้งอยู่พิกัด MB 6582  หมู่ที่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,300 เมตร ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 700 เมตร เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ภายหลังได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยขอบเขตพื้นที่สถานีฯ ได้กันออกจากเขตอุทยานเรียบร้อยแล้ว

                ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ประเทศพม่า

                ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง

                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านหลังแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพของราษฏรในพื้นที่เป้าหมาย

                2. เพื่อจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในการบริโภค อุปโภค และการเกษตรกรรมในพื้นที่

                3. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำสร้างความชุ่มชื้นครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

                4. เพื่อจัดระเบียบชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพเรื่องความพอเพียงของราษฏรให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อน และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

ลักษณะภูมิประเทศ :

                พื้นที่สถานี ฯ ลักษณะเป็นพื้นที่เขาสูงลาดชัน มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาว และห้วยนาอ่อน

ลักษณะภูมิอากาศ :

                ในห้วงฤดูหนาว เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม อากาศจะหนาวจัด ส่วนฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อากาศจะร้อนจัด และฤดูฝน ฝนตกชุกและจะตกหนัก

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                กองพลพัฒนาที่ 3 พันโท ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม

ผลการดำเนินงาน :

                1.สภาพป่าต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำไร่เลื่อนลอย ได้รับการฟื้นฟูไปแล้วประมาณ 6,500 ไร่ ทำให้ระบบนิเวศป่าไม้เริ่มกลับคืนฟื้นสภาพเดิมบางส่วน ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของน้ำดีตามมา

                2.ปัญหาในเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย พม่า ลดลงอันเนื่องมาจากการค้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดลดลง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ด้วยกัน

                3.ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า มีความรู้ประสบการณ์ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร ทำให้สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ครอบครัวของตนทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ 4,000 บาท

                4.ราษฎรมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมากขึ้น ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้ได้รับประโยชน์ :

                1. สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแปกแซม ประมาณ 400 ไร่

                2. จัดหาน้ำช่วยเหลือในด้านการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านลีซอแปกแซม จำนวน 110 ครอบครัว ประชากร 648 คน และบ้านหินแตว จำนวน 42 ครอบครัว ประชากร 181 คน ได้ตลอดทั้งปี

                3. การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้กับราษฎรแบบครบวงจร ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอาศัยทำกินอยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่อพยพย้ายถิ่นฐาน ไม่แผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอย และเปิดพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น

                4. สนับสนุนในการพัฒนาด้านป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

                5. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดเชียงใหม่

                6. สามารถจัดหาแหล่งน้ำสำรองเตรียมไว้ใช้  ในจุดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมาย :

                1. จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                2. ขยายผลจากสถานีฯ ให้ราษฏรสามารถนำไปผลิตและ ดำรงชีพได้อย่างพออยู่พอกิน มีกินมีใช้

                3. รักษาสภาพป่าไม้ต้นน้ำ และพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบนิเวศวิทยา

 กลยุทธ์ :

                การจัดตั้งสถานีฯ เป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับชุมชนเป้าหมายในการจัดระเบียบชุมชน ถ่ายทอด วิทยาการ ด้านการป่าไม้ เกษตรสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

ที่มาของข้อมูล :

http://paeksam.wordpress.com/

http://www.paeksam.com/thai/index.php/data

http://www.rid.go.th/royalproject/index.php

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>