Tools

E-mail Print PDF

โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

 
โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอนพระราชดำริ :   
           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


วันที่พระราชทานพระราชดำริ :  
           
25  กุมภาพันธ์  2547
  

แนวพระราชดำริ :
          ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำธนาคารฟืนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดทำและบริหารจัดการธนาคารฟืนประจำหมู่บ้าน  ส่งเสริมให้ราษฎรทำเชี้อเพลิงอัดแท่ง และให้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเศษวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ฟืนจากไม้ในป่าธรรมชาติ

ความเป็นมา :
          สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ บ้านนาป่าแยก หมู่ที่ 4 ตำบลหมอกจำปา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับคณะทำงานโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ ความว่า พลังงานโดยธรรมชาติ จะขาดแคลนถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ไม่จำกัดแบบไม่มีการทดแทน ถ้าให้ชาวบ้านทำธนาคารฟืนจะทำอย่างไร ให้ป่าไม้ลองไปคิดดู ปลูกป่าเพื่อทำฟืน หรือปลูกต้นไม้ทำฟืน โดยเฉพาะไม้โตเร็ว การทำธนาคารฟืน ต้นน้ำไม่หาย ต้นไม้ไม่หาย ป่ายังเหมือนเดิม
          ด้วยในวโรกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2547  ทรงมีพระราชเสาวนีย์ กับคณะทำงานโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ  ความว่า
          " พลังงานโดยธรรมชาติจะขาดแคลน ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธี หรือใช้ไม่จำกัดแบบไม่มีทดแทน ถ้าให้ชาวบ้านทำธนาคารฟืนจะทำอย่างไร ?  ให้ป่าไม้ลองไปคิดดู
        ปลูกป่าเพื่อทำฟืน หรือปลูกต้นไม้ทำฟืนโดยเฉพาะ (ไม้โตเร็ว)
        การทำธนาคารฟืน ต้นน้ำไม่หาย ต้นไม้ไม่หาย ป่ายังเหมือนเดิม "
           จากพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีหนังสือที่ มส 0016.2 / 2688    
ลงวันที่ 23 กันยายน 2547 ส่งพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบและพิจารณาให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ดำเนินการต่อไปเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรในชนบทใช้เชื้อเพลิงฟืนอย่างถูกต้องและมีการทดแทน โดยไม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ในธรรมชาติ  สำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับทราบพระราชเสาวนีย์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการป่าไม้ โดยโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาจัดทำโครงการธนาคารฟืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น และนำเสนอกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้การสนับสนุน กรมป่าไม้ได้นำโครงการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน ต่อมาจึงได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินงานโครงการได้ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ กร 0004/981 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549  โดยให้เริ่มดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป


ที่ตั้งโครงการ :
           บ้านป่าปุ๊  หมู่ที่  2  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์โครงการ :
          1.เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำธนาคารฟืน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการจัดทำและบริหารจัดการธนาคารฟืนประจำหมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงในหมู่บ้านของตนเอง
          3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงจากทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองอย่างคุ้มค่า พอเพียง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
          4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง (fuel briquette) หรือเชื้อเพลิงเขียว (green fuel) จากเศษวัสดุต่างๆในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้ฟืนจากไม้ในป่าธรรมชาติ และพัฒนาเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
          5.ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเศษวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ฟืนจากไม้ในป่าธรรมชาติ และเป็นรายได้เสริมให้ราษฎรในชนบท

รายละเอียดโครงการ :
           เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น การประกอบอาชีพต่างๆขยายตัวขึ้นมาก ทำให้ความต้องการใช้ไม้ฟืนเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงก็มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย  เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรในชนบทใช้เชื้อเพลิงฟืนอย่างถูกต้องและมีการทดแทน โดยไม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ในธรรมชาติ จึงพิจารณาจัดทำโครงการธนาคารฟืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

          1. อบรมราษฎร หลักสูตร การผลิตและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจำนวนปีละ
5 หมู่บ้าน ๆ ละ 20  คน  เป็นจำนวนทั้งสิ้น ปีละ 100  คน
          2. จัดทำธนาคารฟืนประจำหมู่บ้าน  โดยการปลูกป่าฟืนชุมชน ปีละ 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 ไร่
          3. เพราะชำกล้าไม้ทั่วไปที่โตเร็วและมีคุณสมบัติเป็นไม้ฟืน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎร จำนวนปีละ  80,000  กล้าต่อปี
          4. สนับสนุนให้ราษฎรสร้างเตาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง หมู่บ้านละ 1  แห่ง  และส่งเสริมให้ราษฎรผลิตและใช้ถ่าน ถ่านแท่ง หรือเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่ง ทดแทนการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติ
          5. จัดหาเครื่องมือผลิตแท่งเชื้อเพลิงประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 1 ชุด  จำนวน  5 หมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมราษฎรผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรือเชื้อเพลิงเขียว จากเศษวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่น     
 
ระยะเวลาการดำเนินการ :
         คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในช่วงแรก   5 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2549 -2553  ณ ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานโครงการในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว จำนวน  15  หมู่บ้าน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551)


หน่วยงานรับผิดชอบ :
         กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มาของข้อมูล :
http://www.forest.go.th
http://royal-project.maehongson.go.th
 
 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>