Tools

E-mail Print PDF

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส

 
 โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาสพระราชดำริ :

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ความเป็นมา :

          เดิมพื้นที่ที่ขอตั้งโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 11 กิ่งอำเภอกำลัง จังหวัดยะลานั้นเป็นหมู่บ้าน
รัตนกิตติ
 3 ซึ่งทาง ราชการทหารโดยกองทัพบก (แม่ทัพภาคที่ 4) ได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื้อที่ 1,600 ไร่ และต่อมาได้ทำการ จัดสรรพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้ครอบครัวละ 15 ไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติ ไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักประกันชีวิต และครอบครัว รวมทั้งการประกอบอาชีพ และการเป็นอยู่ที่ดีตามความมุ่งหวังและปรารถนาดีของทางราชการทหารต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนี้ เพื่อหันมา ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการจัดสรรให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ในเขตหมู่บ้านแยะใน หมู่ที่ 3 ตำบลบาละ กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ส่วนที่ 2 อยู่ที่บ้านจาเราะทำบุง (หรือคลอง ตำบล) และส่วนที่ 3 อยู่ที่บ้านคลองพุด ซึ่งส่วนที่ 2 และ 3 อยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบาละ กิ่ง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
        ในปลายปี 2537 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 และดูความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ถวายรายงานผลงานที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 11 ในครั้งนี้ เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของโครงการที่เป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 (เดิม) ร่วมกับฝ่ายทหารผู้รับ ผิดชอบดูแลโครงการในพื้นที่จากการถวายรายงานและนำแผนที่ประกอบ ให้ทอดพระเนตรพร้อมรายงานถวาย รายละเอียด ๆ ของพื้นที่ทำกินที่จัดสรรเมื่อทรงทอดพระเนตรจากแผนที่และการถวายรายงาน องค์ประธานสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าพื้นที่ทั้งสามส่วนไม่มีพื้นที่ติดต่อกัน ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามและ ได้ทรงรับสั่งว่าถ้าหากสามารถตีกรอบให้เป็นสี่เหลี่ยม ดูจะสวยงามว่า และพื้นที่ที่มีอยู่เดิมก็น้อย จะทำการวิจัยและ พัฒนาก็ยาก ให้แก้ไขพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม โดยผนวกพื้นที่เก่าจำนวน 1,600 ไร่ เข้าไปด้วย รวมพื้นที่ทั้งหมด 18 ตาราง กิโลเมตร หรือ 11,250 ไร่ เพื่อนำพื้นที่ไปจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้สมบูรณ์แบบสามารถมีพื้นที่รองรับใน การวิจัยและการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ภายใต้การอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลือของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพระประสงค์และความมุ่งหวังที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มอบให้แก่ราษฎรที่อยู่ ห่างไกล และอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมีพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อจะได้เป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 
ที่ตั้งโครงการ :

          บ้านจาเราะทำบุง หมู่ที่ 2 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์โครงการ :

          1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระ ประสงค์และ ความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะดำเนินการให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาทั้งหมดที่อยู่ ภายใต้การดูแลสนับสนุน ส่งเสริมให้ประสพความสำเร็จ ซึ่งเป็นการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ องค์พระประมุข ของปวงชนชาวไทย
          2. เพื่อขยายพื้นที่ให้กับโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้มีพื้นที่และโครงการสร้างในการที่จะทำ การวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติได้รับการดูแลและพัฒนาให้ดีขึ้น 
          3. เพื่อจัดระบบในการวิจัย และพัฒนาเสริมสร้างทางระบบนิเวศวิทยาที่เสื่อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้มี พันธุ์ไม้หลายหลากทางชีวภาพ หวาย สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อระบบนิเวศได้รับการดูแลเอาใจใส่และมุ่งพัฒนาสัตว์ป่าก็จะเพิ่มพูนไปด้วย
         4. ทำการวิจัยและพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในขอบเขตป่า และในพื้นที่โครงการฯ ได้มีความสำนึกใน การรักป่ารู้คุณค่าของป่าที่ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง กลมเกลียวอันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชีวิต 
         5. เพื่อเป็นแนวกันชนในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า แผ้วถางป่าครอบครองพื้นที่ป่าอันเป็นตัวการบ่อ เกิดแห่งการทำลายระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าในการเสริมการปลูกต้นไม้เสริม พื้นที่  ธรรมชาติในการนำพันธุ์ไม้ป่าหวายที่สามารถขึ้นในพื้นที่เพื่อทำการวิจัยพันธุ์ไม้ พันธุ์หวายและพันธุ์ไม้หลายชนิดเพื่อการวิจัยพัฒนาเสริมสร้างแนวกันชนระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่สามารถทำการพัฒนาได้ใน พื้นที่ โครงการฯ และขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศวิทยา และระบบแนวเสริมสร้างภาพ แวดล้อมของธรรมชาติและบรรยากาศต่อไป

วิธีการดำเนินงาน :

          แผนปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม
หน่วยวัด
ปริมาณงาน
1. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย
ไร่
60
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
ไร่
200
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
ไร่
100
4. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6)
ไร่
500
5. เพาะชำกล้าหวาย
กล้า
50,000
6. งานอำนวยการบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
งาน
1
7. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า
งาน
1
         
ผลการดำเนินการ :

          ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 – 2544 (กรมป่าไม้)
                   1.ปลูกป่าและบำรุงป่าทั่วไป รวม 450 ไร่
                   2.ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าหวาย 250 ไร่
                   3.เพาะชำกล้าไม้ รวม 220,000 กล้า
                   4.เพาะชำหญ้าแฝก รวม 250,000 กล้า
                   5.เพาะชำกล้าหวาย รวม 150,000 กล้า
                   6.งานอำนวยการบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 งาน
                   7.ปลูกสร้างสวนป่าหวาย 200 ไร่
                   8.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 300 ไร่
                   9.บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) 400 ไร่
                  10.งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า 1 งาน
  
ระยะเวลาการดำเนินการ :

          เริ่มดำเนินการปี 2540 - 2544 รวม 5 ปี

หน่วยงานรับผิดชอบ :

          สำนักงานป่าไม้จังหวัดยะลา
      
ที่มาของข้อมูล :
 
         http://www.dnp.go.th
  

 


 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>