Tools

E-mail Print PDF

โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ความเป็นมา :
 
           จากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย จึงทำให้เกิดสงครามก่อการ ร้ายขึ้นตั้งแต่ปี พ.. 2508 โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย ซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เหมาะสม
สภาพทั่วไปเป็นป่า เขาสลับซับซ้อนยากที่ฝ่ายรัฐบาลจะปราบปรามได้ โดยใช้เขาค้อเป็นศูนย์กลาง
ต่อมากองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ โดยจัดตั้งกองบัญชาการผสม 394 ขึ้นที่ สนามบินอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2511 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุดควบคุมที่ 33 และได้ดำเนินการต่อสู้อย่าง ต่อเนื่องกันมา โดยผ่านยุทธการที่สำคัญ ๆ รวม 13 ครั้ง เช่น ยุทธการภูขี้เถ้า ยุทธการรามสูร ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1-3 ยุทธการผาเมืองเกรียงไกร ฯลฯ เป็นต้น
            เมื่อประมาณ พ.. 2514 – 2515 กองทัพภาคที่ 3 ได้เริ่มสร้างถนนแยกจากสายพิษณุโลกหล่มสัก ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 100 บ้านแคมป์สน ไปยังบ้านเล่าลือและในปี พ.. 2517 ได้มี
แนวคิดที่จะลดความกดดันขัดขวางของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย (พคท.) โดยสร้างถนนอีก สายหนึ่งจาก บ้านนางั่วถึงบ้านสะเดาะพง เพื่อเชื่อมกับถนนสายแรกที่บ้านสะเดาะพง แต่ได้รับการ ขัดขวางต่อต้านรุนแรง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก
            ในปี พ.. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกองรบพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชดำริให้ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยุติ สถานการณ์สู้รบ โดยใช้พื้นที่ทั้งสองข้างเป็นประโยชน์กับราษฎรทั่ว ๆ ไป มิใช่เฉพาะทหารเท่านั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เป็นทุนในการดำเนินงานครั้งแรกโดยตั้งเป็นกอง อำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กโดยมีงานหลักในการก่อสร้างทางเป็นทางลาดยางสายทุ่งสมอ- เขาค้อ ตลอดสาย การฝึกราษฎรอาสาสมัคร การจัดสรรที่ดินที่ทำกินให้กับราษฎร การจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและเรียกโครงการนี้ว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กโดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2520 เป็นต้นมา
            พื้นที่อำเภอเขาค้ออยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 51 กิโลเมตร มีพื้นที่ การปกครองประมาณ 1,333 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 833,125 ไร่
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสภาพแบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนสูง มีความสูง จากระดับน้ำทะเลระหว่าง 400 – 1400 เมตร และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น ลุ่มน้ำเข็ก ลุ่ม น้ำวังทอง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำก้อ-น้ำชุนและลุ่มน้ำป่าสัก
            ในอดีตพื้นที่เขาค้อปกคลุมไปด้วยป่าเขียวชอุ่มตลอดปี ( evergreen forest ) จากการบุกรุก พื้นที่ป่าอย่างกว้างขวางเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นภูเขา หัวโล้น มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นอกนั้นเป็นพื้นที่ที่บุกรุกมาทำการเกษตร โดยใช้ ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด ขิง ถั่ว พืชผัก ฯลฯ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันค่อนข้างสูง มีปริมาณ ฝนตกมาก ประกอบ กับเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งมีการทำไร่ เลื่อนลอย และการเผาเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูก จึงมีผลกระทบทำให้พื้นที่ต้นน้ำเหล่านี้เกิดการชะ ล้างพังทลายของดินที่รุนแรงตามมา โดยบางพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงๆ ผิวดินขาดสิ่งที่ปกคลุม จะมีการ เลื่อนไหลของดิน และในพื้นที่ลาดเทต่ำลงมา จะมีร่องริ้วและร่องลึก ที่เกิดจาการชะล้างพังทลายของดิน ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นอกจากหน้าดินถูกทำลายแล้ว ยังมีผลให้ดินเสื่อม ความอุดมสมบูรณ์ สมรรถนะในการรักษาความชุ่มชื้นของดินลดลง ซึ่งส่งผล กระทบให้ผลผลิตทาง การเกษตรลดต่ำ สภาพแวดล้อมทั้งในพื้นที่นั้นและพื้นที่ตอนล่างเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมและ ความแห้งแล้ง

ที่ตั้งของโครงการ : 
   
 
          โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเดาะพง 6 หมู่บ้าน ตำบลริมสีม่วง 5 หมู่บ้าน ตำบลเขาค้อ 14 หมู่บ้าน ตำบลหนองแม่นา 10 หมู่บ้าน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และ พื้นที่ชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย ตั้งอยู่ระหว่างค่าพิกัด x = 702976 713760 และระหว่างค่า พิกัด y = 1829234 - 1835827 ในระบบ WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย ลำดับชุดที่ 5142 II 5242 III มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 140,000 ไร่
                                      ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         เขาค้อ
                                      ทิศใต้               ติดต่อกับ         เขาตะเคียนโงะ
                                      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         บ้านทานตะวัน
                                      ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         บ้านริมสีม่วง
 


วัตถุประสงค์โครงการ :
   
 
          1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          2. เพื่อความมั่นคง หลังจากเกิดเหตุการณ์สู้รบเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
          3. เพื่อให้ราษฎรและผู้หลงผิด กลับมาพัฒนาชาติไทย โดยจัดสรรที่ทำกินและพัฒนาพื้นที่ การเกษตรรวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีพอยู่ได้
          4. เพื่อพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการชะล้างของดิน
          5. เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ , ที่ดิน และทรัพยากรน้ำ
ให้คงอยู่
 
ระยะเวลาดำเนินการ :
 
          เริ่มดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2521 - ปัจจุบัน
 
ความสำเร็จของโครงการ :
 
          1. พื้นที่โครงการเป็นจุดเรียนรู้และพื้นที่สาธิตการดำเนินโครงการสามารถตอบสนองในการ เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ดินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
          3. มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอย่าง ต่อเนื่อง สภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วได้รับการดูแล ปกป้อง คุ้มครอง ไม่มีการบุกรุก สภาพ ป่าเสื่อมโทรมลดลง ตลอดจนแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง
          4.ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น
 
ที่มาของข้อมูล :   

       http://r08.ldd.go.th/
        - http://www.ldd.go.th


ผู้ที่เกี่ยวข้อง : 

          สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน    

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>