Tools

E-mail Print PDF

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ(ระยะที่ 2) จังหวัดนราธิวาส

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
บ้านเจาะเกาะ (ระยะที่2) จังหวัดนราธิวาส

 
 
 
พระราชดำริ :  

            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

แนวพระราชดำริ : 
 
            เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอเจาะไอร้อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ดำเนินการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 151 ไร่ 2 งาน 57.5 ตารางวา  ในการนี้  นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน พิจารณาเรื่องการจัดหาน้ำสนับสนุนการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ         พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ดังกล่าว
 
สภาพภูมิประเทศ 
         สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงริมคลองตันหยงมีน้ำท่าไหลผ่านตลอดทั้งปี
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
        จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ พบว่าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายคลองตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยปิดกั้นคลองตันหยง ที่บริเวณบ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ที่พิกัด 47 N RG 115-889 ของแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5321 II  ลักษณะโครงการประกอบด้วย   ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาด Ø 0.30 เมตร ความยาวรวม 4,860 เมตร และท่อส่งน้ำ PVC ขนาด Ø 0.10 เมตร ความยาวรวม 360 เมตร บ่อพักน้ำขนาดความจุ        100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง และ ถังอุปโภค - บริโภค ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 หมู่บ้าน 760 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 3,800 คน ให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
         การพิจารณาหาแนวทางการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พบว่าเมื่อพิจารณาความต้องการใช้น้ำ ของโครงการฝายคลองตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค สำหรับราษฎรจำนวน 2 หมู่บ้าน จำนวน 760 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 3,800 คน ใช้น้ำรวมวันละประมาณ 570 ลูกบาศก์เมตร และจากการตรวจสอบปริมาณน้ำท่าที่ใหลผ่านหัวงานโครงการมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 3,076 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และยังสามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ซึ่งประกอบไปด้วย การเพาะปลูกพืชผัก - พืชไร่ และการปศุสัตว์  พื้นที่ประมาณ 151 ไร่ 2 งาน 57.5 ตารางวา ได้อย่างเพียงพอ โดยมีลักษณะโครงการดังรายละเอียดต่อไปนี้
  
ที่ตั้งของโครงการ :  
  
         บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  พิกัด 47N RG 115-889 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5321 II  ลำดับชุด L 7018
  
ข้อมูลอุทกวิทยา
 
          - พื้นที่รับน้ำเหนือฝายทดน้ำ                                  5.00            ตารางกิโลเมตร
          - ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี (อำเภอเจาะไอร้อง)    2,776.70           มิลลิเมตร
          - ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีที่ไหลผ่านฝาย               6.669            ล้านลูกบาศก์เมตร
 
 
รายละเอียดโครงการ
 
            ฝายคลองตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้างปี พ.ศ. 2527)
                   - ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร            1        แห่ง
                   - ระบบท่อส่งน้ำ ท่อ PVC ขนาด Ø 0.30 เมตร ความยาวรวม     4,860    เมตร
                                          ท่อ PVC ขนาด Ø 0.10 เมตร ความยาวรวม      360     เมตร
                   - บ่อพักน้ำขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร                               1       แห่ง
                   - ถังอุปโภค - บริโภค  ขนาดความจุ   50 ลูกบาศก์เมตร              2       แห่ง   
 
          งานจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมของฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
       พระบรมราชินีนาถ (ระยะที่
2)
                   - ท่อส่งน้ำเหล็กและ PVC ขนาด   0.055 ม. พร้อมอาคารประกอบ    ยาว     700     เมตร
                   - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ  50 ลบ.ม.                                              6      แห่ง
                   - ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ 2 ลบ.ม.พร้อมรางรับน้ำฝน                    30     แห่ง
  
งบประมาณ
 
          ค่าก่อสร้างโครงการ(ระยะที่ 2) เท่ากับ 4,901,600.00  บาท
  
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
  
         สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
บ้านเจาะเกาะ   พื้นที่  151  ไร่  2  งาน  57.5  ตารางวา
  
ระยะเวลาดำเนินงาน
 
        เดือนกันยายน 2549 - เดือนกันยายน 2550
 
ที่มาของข้อมูล :  
 
        -   http://www.rid.go.th/

  

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>