Tools

E-mail Print PDF

โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว

 

 โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา(สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว

  
 
พระราชดำริ :
 
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :  
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด โดยทรงพระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาจิตใจของราษฏร และทรงโปรดเกล้าให้ ม.. จักรพันธุ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องค์มนตรีประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามพระราชดำริ ดำเนินการวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีน จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริขึ้นในปี พ.. 2521 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา และดำเนินการแบ่งพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด และต่อมาในปี พ.. 2522 คณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา มีมติให้ขยายพื้นที่พัฒนาออกไปอีก
 
ที่ตั้งของโครงการ :
 
        โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนไม้ผลผสม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแยก
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด
27 ไร่
        อยู่ระหว่างพิกัด N : 154583 - 1545416 E : 197818 - 197888
        บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5436 IV
 
 

วัตถุประสงค์โครงการ :   
 
      1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว
      2.เพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว
 
ระยะเวลาในการดำเนินการ
 
      ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มต้นปี 2552 สิ้นสุดปี 2556
 
ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ : 
      ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาไม้ผล ได้แก่ มะม่วง 33 ต้นมะขาม 32 ต้น ขนุน 30 ต้น กระท้อน 82 ต้น มะปราง 2 ต้น มะยงชิด 1 ต้น ลำไย 4 ต้นไผ่ลวก 35 กอ ไผ่เลี้ยง 10 กอ ไผ่สีสุก 1 กอ และปลูกพืชผักสวนครัว ทำนาข้าวพันธุ์หอมมะลิ105 พื้นที่ 3 ไร่ ลิ้นจี่ 56 ต้น โดยเฉพาะลิ้นจี่เป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยาว) ผลผลิตที่ได้เคยนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วังสวนจิตรลดา ซึ่งขณะนี้ทำการตอนกิ่งพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูก คนละ 1 ต้น โดยจะเริ่มแจกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป

 
ประโยชน์ของโครงการ :
 
        1)จำนวนเกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
          2)พื้นที่สวนของพ่อได้ยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วในโครงการ
เที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า 555”
  
ที่มาของข้อมูล :   
       -   http://www.ldd.go.th/
 
หน่วยงานรับผิดชอบ :
 
        - สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
        - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>