Tools

E-mail Print PDF

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  จังหวัดยะลา

 
ความเป็นมา :
            ผืนป่าฮาลา-บาลา เป็นป่าดิบขึ้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และมีแนวเขตป่าเชื่อมติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ระหว่าง จังหวัดยะลา นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย ป่าฮาลา-บาลา เป็นป่าดิบชื้นในเขตภูมิศาสตร์อินโดมาลายัน อยู่ในอนุภาคซุนดา เป็นพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ต่างไปจากพื้นที่ป่าในเขตอื่นของประเทศไทย ในปัจจุบันผืนป่าแห่งนี้กําลังถูกคุกคามและถูกบุกรุกทําลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการพื้นที่ทํากินจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์ คุ้มครอง ก่อนที่แหล่งพันธุกรรมทางชีวภาพที่สําคัญของชาติจะถูกทําลายต่อไปโดยไม่มีโอกาสกลับคืนมาได้อีก การบริหารจัดการที่นําไปสู่การมีส่วน ร่วมเป็นมิตรและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดําเนินการได้โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ 
          การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สําหรับสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนําไปขยายพันธุ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพักผ่อน หาความเพลิดเพลินและสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะมาช่วยสร้างจิตสํานึกให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
  
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
 
          ๑) เพื่อให้ศูนย์การอนุรักษ์และรวบรวมพันธ์ไม้ ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชสมุนไพร พืชกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชอื่นๆ
          ๒) เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพันธ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด
          ๓) ผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนําไปปลูกขยายผลในพื้นที่ของราษฎร
 
 

พื้นที่ตั้งของโครงการ :
 
        โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธ์ไม้ป่าดิบชื้น เป็นพืชเศรษฐกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่หวาด อําเภอ ธารโต จังหวัดยะลา พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าฮาลา จังหวัดยะลา ที่เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าฮาลา- บาลา มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงชันสลับซับซ้อน และมีภูมิอากาศที่เหมาะสม ทําให้ป่าแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลายหลายทางชีวภาพสูง มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร พืชกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้อื่นๆ อีกมากมาย อยู่รวมกันเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น
  
ระยะเวลาดำเนินการ :
 
         ตั้งแต่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2549 - 30  กันยายน  พ.ศ.2550
 
ผลการดำเนินงาน :
 
ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจจังหวัดยะลา

กิจกรรม
จำนวน
หน่วย
ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1.เพาะชำกล้าไม้
100,000
กล้า
100,000
 
2.เพาะชำกล้าไม้มีค่า
50,000
กล้า
50,000
 
3.จัดทำทางลำลองศึกษาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น พร้อมป้ายสื่อความหมาย  และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
3.5
 
กิโลเมตร
 
3.5
 
4.ผลิตและส่งเสริมพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น เป็นพืชเศรษฐกิจ
5
ชนิด
5
 
5.ประชาสัมพันธ์และอำนวยการ
12
เดือน
12
 

  
ที่มาข้อมูล :

    

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>