Tools

E-mail Print PDF

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา

 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา

  
 
ความเป็นมา :
          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร)  ได้มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา และเห็นชอบที่จะให้การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยเน้นการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยให้มีการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานต่อไป
          คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ส่วนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยยึดหลักการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  รวมทั้งสามารถรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว  อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป      
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธาน  ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนภาคประชาชน  เป็นกรรมการ  และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
หลักการและเหตุผล :
          สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการถูกบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตป่าต้นน้ำของพื้นที่ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินจากผืนป่าสมบูรณ์ ให้เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สวนยางพาราจนเกิดการลดลงของผืนป่าต้นน้ำอย่างรวดเร็ว  และต่อเนื่อง  และนับจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมจนอยู่ในสภาวะวิกฤติ การพัดพาพังทลายของดินเลื่อนไหล (Landslide) จากเขตต้นน้ำลงสู่พื้นที่กลางฝั่ง และปลายน้ำ  ทับทวียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบ ต่อการกักเก็บปริมาณน้ำดิบจากป่าธรรมชาติในเขตต้นน้ำกรมป่าไม้จึงได้จัดทำโครงการ เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นร่วมกัน โดยน้อมนำแนว พระราชดำริและพระราชเสาวนีย์มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของโครงการนี้
          จังหวัดสงขลา  มีพื้นที่ซึ่งจัดอยู่ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวม 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง หาดใหญ่ สะเดา รัตภูมิ ระโนด สทิงพระ สิงหนคร กระแสสินธุ์  ควนเนียง นาหม่อม บางกล่ำ คลองหอยโข่ง และมีลุ่มน้ำย่อยสำคัญ ๆ ได้แก่ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา, ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ, ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ และพื้นที่ทะเลสาบ รวมสายน้ำประมาณ 40 สาย จังหวัดสงขลา  มีป่าสงวนแห่งชาติ 41 ป่า เนื้อที่รวม 1,256,669.25 ไร่  แต่จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2548 มีพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่   เพียง 513,687.5 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.96 ของเนื้อที่จังหวัด  ก่อให้เกิดการ  พังทลาย และตะกอนไหลลงในทะเลสาบในปริมาณที่สูงต่อปี ฯลฯ
 
วัตถุประสงค์โครงการ :
          1.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
          2.เพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกันอุทกภัยภัยแล้ง และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และแก้ไขปัญหาการตื้นเขินจาก ตะกอนดิน ทั้งแหล่งต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  โดยวิธีธรรมชาติ
          3.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กร เอกชนและภาคประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือที่ดี จากชุมชนท้องถิ่น

 
 
เป้าหมาย:
          1.ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก และสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครรักษ์ป่า และสร้างพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 16 หมู่บ้าน/ปี
          2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ควบคู่กับการสำรวจข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานและดำเนินงาน
          3.จัดฝึกอบรมกลุ่มผู้นำองค์กร/เยาวชนของหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อเป็นแกนนำดำเนินงานรวม 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน
          4.เพาะชำกล้าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน แต่ละหมู่บ้านเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7,000 ต้น
          5.จัดทำฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
          6.จัดการประกวดผลงานหมู่บ้านสีเขียวดีเด่น
 
          7.ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการ 

ที่ตั้งของโครงการ : 
  
         จังหวัดสงขลา
 
ผลที่คิดว่าจะได้รับ :
 
          1.ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดสงขลาได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ และพัฒนา สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นตลอดจนแหล่งน้ำในทะเลสาบสงขลาได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์และมีคุณภาพดีขึ้น
          2.แก้ไขปัญหาการพังทลายของดินและการไหลพัดพาตะกอนลงสู่ทะเลสาบสงขลา ตลอดจนแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาลดลงเนื่องจากการปลูกต้นไม้ยึดหน้าดิน
         3.สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำ ดิน ป่าไม้ อย่างยั่งยืน
         4.ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทำให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้น
         5.ราษฎรมีจิตสำนึกและเกิดการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างองค์กรลงได้
         6.ก่อให้เกิดอาสาสมัครคอยเฝ้าระวังดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหมู่บ้านสีเขียวต่อไป 
 
ที่มาของข้อมูล :
 
 
        -  http://www.forest.go.th/   

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>