Tools

E-mail Print PDF

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก จังหวัดนราธิวาส

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก
ตำบลโต๊ะเด็ง 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 

 

 

พระราชดำริ :   

           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

แนวพระราชดำริ :

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพื้นที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง


ที่ตั้งของโครงการ :  

          บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

วัตถุประสงค์โครงการ :         

          1. เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ

          2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการฯ

          3. เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้มาทำงานโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

          4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้สนใจที่จะมาเยี่ยมชมโครงการ

 

 

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :      

- กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ

- กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

ลักษณะโครงการ :

          เป็นฟาร์มตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับประโยชน์ :

          โครงการนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งระบบจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :  

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์มดังต่อไปนี้งานอำนวยการและประสานงาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มงานปศุสัตว์ ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์สัตว์และก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์งานประมงดำเนินการเลี้ยงปลานิลในบ่อเลี้ยงและเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 40 กระชัง ซึ่งประกอบด้วยการเลี้ยงปลากดเหลือง ปลาทับทิม และปลาแรดงานพืชผักและผลไม้ ดำเนินการเพาะเลี้ยงเห็ด จำนวน 10 โรงเรือน แปลงพืชผักไม้ผล 

ความสำเร็จของโครงการ :  

          สามารถสนับสนุนกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก จำนวน 314 ไร่ ให้มีน้ำใช้ทำกิจกรรมอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และช่วยเหลือราษฎรด้านการอุปโภค-บริโภคบริเวณตำแหน่งที่แนวท่อส่งผ่าน จำนวน  230  ครัวเรือน

ที่มาของข้อมูล :      

          - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         (สำนักงาน กปร.)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :

- กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ

- กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ติดต่อโครงการฯ :

          โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่/หมู่บ้าน 2 บ้านโคกโก ตำบล โต๊ะเด็งอำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140   

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>