Tools

E-mail Print PDF

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย จ.เชียงราย

 
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  

พระราชดำริ :    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แนวพระราชดำริ :
            สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทองเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล 0010.1/6684 แจ้งกรมชลประทานขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งหมู่บ้านทุ่งนาน้อยเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านธารทอง
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : 
          บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
 
 
วัตถุประสงค์โครงการ :
          1.  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎร
          2.  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร
          3.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
         บ้านธารทอง
 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน :
          1 ปี   (ปีงบประมาณ 2554)   งบประมาณ 11,000,000 บาท
 
 
รายละเอียดโครงการ :
          -   กิจกรรมฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งที่ 1
          -   กิจกรรมฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งที่ 2
          -   กิจกรรมท่อส่งน้ำสาย A และสาย B ความยาว 4,292 เมตร
          -   กิจกรรมถังพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 แห่ง
          -   กิจกรรม  BLOW OFF  จำนวน 6 แห่ง
          -   กิจกรรม AIR RELEASE VALUE  จำนวน 9 แห่ง
          -   กิจกรรมบ่อแยก จำนวน 3 แห่ง
          -   กิจกรรมบ่อวาล์วรับส่งน้ำ จำนวน 16 แห่ง
          -   กิจกรรมงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและตอม่อรับท่อเหล็กอาบสังกะสี 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
 
          โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถสนับสนุนน้ำช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภคบริโภค จำนวน 197 ครัวเรือน 1,450 คน ทั้งยังสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร จำนวน 500 ไร่ในฤดูฝน และ 150 ไร่ในฤดูแล้ง
 
 
ที่มาของข้อมูล :              
 
  

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>