Tools

E-mail Print PDF

โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดี จ.เชียงราย

 
โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


 

พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แนวพระราชดำริ :
                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ 15 มีนาคม 2554 ตามที่นายณรงค์ชัย จรูญสกุลวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 25 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายงาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดี เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลตำเต่า ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ที่ตั้งของโครงการ : บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 25 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 

วัตถุประสงค์โครงการ :
          เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งและยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 
ระยะเวลาดำเนินงาน :
          1 ปี   (ปีงบประมาณ 2555)  งบประมาณ 8,985,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  
- กรมชลประทาน
 

รายละเอียดโครงการ :
          - กิจกรรมฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 6 เมตร สูง 1.20 เมตร
          - กิจกรรมแนวท่อส่งน้ำพีวีซี สาย A และ B ขนาด 6 นิ้ว 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ยาวรวม 4,798 เมตร
          - กิจกรรมถังพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง
          - กิจกรรม BLOW OFF จำนวน 8 แห่ง
          - กิจกรรม AIR RELEASE VALUE จำนวน 12 แห่ง
          - กิจกรรมบ่อแยก จำนวน 3 แห่ง
          - กิจกรรมบ่อวาล์วรับส่งน้ำ จำนวน 8 แห่ง
          - กิจกรรมงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและตอม่อรับท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
          ทำให้ราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 25 และ บ้านราษฎรภักดี หมู่ที่ 10 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รวม 339 ครัวเรือน 2,900 คน มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรได้ 150 ไร่ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
 
 
ที่มาของข้อมูล :        
   

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>