Tools

E-mail Print PDF

โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน

 
โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำ อ.สองแคว จ.น่าน
 


พระราชดำริ :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวพระราชดำริ :
            พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำ ตามหนังสือมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ ชพ (สบค) 3081/2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตามที่นายธวัช แสนยอด ตัวแทนราษฎรบ้านวังเสา ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือมายังมูลนิธิชัยพัฒนา

ที่ตั้งของโครงการ : 
              บ้านวังเสา หมู่ที่ 2 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์โครงการ :
            1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ราษฎรครอบคลุมพื้นที่ 700 ไร่ในฤดูฝน และ 500 ไร่ใน
ฤดูแล้ง
            2. เพื่อให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน :
            1  ปี ( ปีงบประมาณ 2554) งบประมาณ  22,952,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
            - กรมชลประทาน

รายละเอียดโครงการ :
          1. ฝายหินก่อ ขนาดสูง 2.50 เมตร กว้าง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง
          2. ประตูระบายทรายและสะพานคนเดิน จำนวน 1 แห่ง
          3. ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว 36 เมตร
          4. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว 2,614 เมตร
          5. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาว 2,230 เมตร
          6. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 1,950 เมตร
          7. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 1,950 เมตร
          8. บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 แห่ง
          9. บ่อแยก จำนวน 12 แห่ง
          10. ท่อแยก จำนวน 12 แห่ง
          11. BLOW OFF จำนวน 4 แห่ง
          12. AIR RELEASE VALUE จำนวน 12 แห่ง
          13. บ่อจ่ายน้ำ จำนวน 7 แห่ง
          14. บ่อวาลว์ จำนวน 7 แห่ง
 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
            1. ส่งน้ำสนับสนุนเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้างวังเสา บ้านสบพางในตำบลชนแดน และบ้านปางส้าน ตำบลยอด อำเภอสองแคว รวม 149 ครัวเรือน จำนวน 900 คน
            2. ส่งน้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 700 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง 500 ไร่
 
ที่มาของข้อมูล :        
 

  

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>