Tools

E-mail Print PDF

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 
              โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก
อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริ :  
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  
 

ความเป็นมา :
          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ คุณสุหัส   บุญญาวิวัฒน์ 
ผู้ช่วยเลขาพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้พิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง โครงการตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยคุณสหัส  บุญญาวิวัฒน์  ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16 (ป่าไม้เขตเชียงใหม่เดิม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม  ซึ่งคณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ดอยฟ้าห่มปก (ดอยผ้าห่มปก)  ตำบลแม่สาว  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และเมื่อวันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.. 2544  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรก และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ
ดอยฟ้าห่มปก

วัตถุประสงค์ :
                   2.1 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ราษฎรยากไร้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง
                   2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ บ้านเล็กในป่าใหญ่
                   2.3 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
                   2.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ทำการโครงการ 
                ตั้งอยู่ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยผ้าห่มปก หมู่ที่15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 518960   N 2219950 ระวางแผนที่ 4849III  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,670 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

 

พื้นที่เป้าหมาย :
                  มีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก หมู่ที่ 15
ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎร  3  ชนเผ่า คือ อาข่า มูเซอ และลีซอ จำนวน 18 ครัวเรือน  แยกเป็นชาย 38 คน หญิง 39 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน

ขอบเขตโครงการ :
                        ทิศเหนือ         จรด     สันดอยป่าคา
                        ทิศใต้             จรด     สันดอยปู่หมื่น
                        ทิศตะวันออก  จรด     สันดอยป่าคา
                        ทิศตะวันตก    จรด     สันดอยผ้าห่มปก

ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ :
            6.1 ราษฎรมีที่อยู่ ที่ทำกิน เป็นหลักแหล่ง
          6.2 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2556 :
            1.งานสำรวจและศึกษาสมุนไพร   จำนวน  1  งาน                  130,000   บาท

2.งานธนาคารอาหารชุมชน  จำนวน  1  งาน                          150,000   บาท

3.งานอำนวยการและบริหารโครงการ    จำนวน  1  งาน          220,000   บาท

4.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 100 ไร่                    100,000   บาท

5.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี จำนวน 450 ไร่                   216,000   บาท

6.บำรุงป่าไม้ใช้สอย 200 ไร่                                                 180,000   บาท

7.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่                 198,000   บาท

8.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 จำนวน 400 ไร่               180,000   บาท

9.แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร                                                     25,000   บาท

10.งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว                            100,000   บาท

 รวมงบประมาณ          1,499,000   บาท

 
ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 

สำรวจและศึกษาพืชสมุนไพร
ธนาคารอาหารชุมชน  
 
อำนวยการและบริหารโครงการ
 
บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 - 6 ปี จำนวน 100 ไร่
 
บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 - 10 ปี จำนวน 450 ไร่
 
บำรุงป่าไม้ใช้สอย 200 ไร่
 
 
ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2 - 6 จำนวน 300 ไร่
 
ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7 - 10 จำนวน 400 ไร่
 
แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร
 
งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 ที่มาของข้อมูล :  
            สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

  


  

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>