Tools

E-mail Print PDF

โครงการสหกรณ์สันกำแพง จ. เชียงใหม่

 
 
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 
 

 พระราชดำริ :    
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

ความเป็นมา :
          โครงการตามพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขอใช้พื้นที่บริเวณตำบลออนหลวย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากกรมป่าไม้ จำนวน ๒๒,๒๙๖.๒๕ ไร่ และคัดเลือกเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสในภาคเหนือ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมาชิกได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ,๐๐๐ ตารางวา และที่ดินสำหรับเกษตรกรครอบครัวละ ๔-๗ไร่ และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด เมื่อวันที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔

        ในปี ๒๕๔๐ กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท สำนักงานพัฒนาที่ดิน กองพัฒนาเกษตรที่สูง และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน ๘๕ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมในพื้นที่แปลงสาธิต ๘๕ ไร่ และพื้นที่โครงการฯ ใน ๘ หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบลสหกรณ์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการแหล่งน้ำโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง และการตลาดแก่สมาชิกของสหกรณ์


 ที่ตั้งของโครงการ : 

         ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลสหกรณ์    กิ่งอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์โครงการ :

          1.  เพื่อให้แปลงสาธิต  85  ไร่  เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ด้านประมงให้กับสมาชิก  และบุคคลที่สนใจ  เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

           2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก  ให้สามารถอยธ่ได้อย่างพอเพียง

           3.  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งนำให้เพิ่มมากขี้น

เป้าหมาย :

             1.     ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

        - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

2.     ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน ๕๐ ราย

3.     จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๑ แห่ง

4.     ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน ๑๐ ครั้ง

 

 ระยะเวลาดำเนินงาน :

           ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

 หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

        - สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

        - ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

        - ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        - สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

 ผลการดำเนินงาน :

        ผลการปฏิบัติงานประจำปี  2551

                1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  10  ราย  รายละ  500 ตัว  อาหาร                                                ปลา  1 กระสอบ  พลาสติกปูบ่อ ผืน

                2.  ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  40  ราย  รายละ  2,000  ตัว  อาหารปลา  1 กระสอบ

                3.  สาธิตการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ  4  กระชัง

                   จัดสร้างกระชังเลี้ยงปลา  ขนาด  4 x 4 x 2  เมตร  จำนวน  4  กระชัง

                   ปล่อยปลานิลแปลงเพศ  ขนาด  2-3  นิ้ว  จำนวน  4,000  ตัว  ลงเลี้ยงกระชังละ  1,000  ตัว

ที่มาของข้อมูล :  

http://extension.fisheries.go.th
- http.//www.fisheries.go.th

 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>