Tools

E-mail Print PDF

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนฯ จ. ลำปาง

    โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
  
 พระราชดำริ :  
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ความเป็นมาของโครงการ :
          - วันที่ 8 กรกฎาคม 2548 นายคมสัน จิตมั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่ทะได้ร้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน ผ่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายพินิจ จันทรสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่
            - วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2552 นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ อำเภอแม่ทะ ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2254 ตามหนังสือที่ รล 0008.4/7251
            - กรมชลประทานโดยสำนักงานก่อสร้าง 2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดเข้าแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2556

ที่ตั้งของโครงการ : 
              หมู่ 1 บ้านเส้นดอนแก้ว ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


วัตถุประสงค์ของโครงการ :
              เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้งของราษฎรบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1 จำนวน 175 ครัวเรือน ประชากร 611 คน และบ้านแม่วะ หมุ่ที่ 3 จำนวน 237 ครัวเรือน ประชากร 761 คน รวมทั้งสิ้น 412 ครัวเรือน ประชากร 1,372 คน

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
           - สำนักนายกรัฐมนตรี
           - สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             (สำนักงาน กปร.)
           - กรมชลประทาน

 

ผู้ได้รับประโยชน์ :
                ราษฎรบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1 จำนวน 175 ครัวเรือน ประชากร 611 คน และบ้านแม่วะ หมุ่ที่ 3 จำนวน 237 ครัวเรือน ประชากร 761 คน รวมทั้งสิ้น 412 ครัวเรือน ประชากร 1,372 คน
 
ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :             
               1 ก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 8.00 ม. ยาว 247.00 ม. สูง 15.00 ม. ความจุระดับกักเก็บ
254,500 ลบ.ม.
           
               2. ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นแบบรางเท (สันทางระบายน้ำล้น กว้าง) 1 รางเท กว้าง 100 ม.
ยาว 160.00 ม. สูง 1.20 ม.
                      
               3. ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย 0.50 ม. ยาว 100.00 ม.
           
               4. ปล่อยน้ำลงลำน้ำเดิมให้ระบบเหมืองฝายต้านท้ายน้ำ จำนวน 8 แท่ง ครอบคลุมพื้นที่ 1,679 ไร่ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 1,179 ไร่
             
              4.1 ฝายบวกผักแว่น(ฝายคอนกรีต) พิกัด 47
QNV 517-877 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งขวา พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 229 ไร่ ก่อสร้างโดยราษฎรบ้านสันดอนแก้ว ปี 2548 สภาพปัจจุบันใช้การได้ดี
              4.2 ฝายต้นนอต (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 518-879 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งขวา พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ ก่อสร้างโดยราษฎรบ้านสันดอนแก้ว ปี 2547 สภาพปัจจุบันมีตะกอนทับถมอยู่เดิมหน้าฝาย เมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกต้องช่วยกันขุดลอกเอาตะกอนออกเป็นประจำทุกปี
              4.3 ฝายแพะป่าตึง (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 516-883 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งว้าย พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 200 ไร่ ก่อสร้างโดยราษฎรบ้านสันดอนแก้ว ปี 2548 สภาพปัจจุบันชำรุดเสียหายใช้การได้ไม่เต็มศักยภาพ มีปริมาณตะกอนตกทับถมอยู่เต็มหน้าฝาย บริเวณหูฝายทั้งสองข้างูกน้ำกัดเซาะเมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกราษฎรต้องช่วยกันซ่อมแซมและขุดลอกเอาตะกอนออกเป็นประจำทุกปี
             4.4. ฝายต้นข่อย (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 516-887 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ก่อสร้างโดยราฎรบ้านสันดอนแก้วและราษฎรบ้านแม่วะ ปี 2547 สภาพปัจจุบันมีตะกอนทับถมอยู่เต็มหน้าฝาย
             4.5 ฝายหนองบง (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 517-889 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งว้าย พื้นที่รับปรัโยชน์ประมาณ 250 ไร่ ก่อสร้างโดยราษฎรบ้านสันดอนแก้วและราษฎรบ้านแม่วะ ปี 2556 สภาพปัจจุบันใช้การได้ดี    
             4.6  ฝายหนองไผ่ (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 517-889 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 250 ไร่ ก่อสร้างโดยราษฎรบ้านสันดอนแก้วและราษฎรบ้านแม่วะ ปี 2541 สภาพปัจจุบันชำรุดทรุดโซมใช้งานไม่ได้เต็มศักยภาพ มีตะกอนทับถมอยู่เต็มหน้าฝาย
             4.7  ฝายน้ำย้อย (ฝายคอนกรีต) ก่อสร้าง ปี 2555 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 250 ไร่
             4.8  ฝายทุ่งวังดิน (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 514-898 ระวาง 4844 | พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 200 ไร่ ก่อสร้างโดยเทสบาลตำบลสิริราช ปี 2550 สภาพปัจุบันใช้การ
ได้ดี
 

 

ผู้ดำเนินการ (หน่วยการดำเนินการ) :
            สำนักงานก่อสร้าง 2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

ความสำเร็จของโครงการ :  ผลลัพท์ของโครงการ (OUTCOME)
     - ด้านบวก  
            - สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 1,679 ไร่ ฤดูแล้ง 200 ไร่ ราษฎร 2 หมู่บ้าน จำนวน 412 ครัวเรือน บัญชีองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน หมายเลข 5205200202-2552-20-0008 ครอบคลุมพื้นที่ 1,679 ไร่ สมาชิก จำนวน 164 ราย
           - สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลำห้วยแม่ยอน เป็นลำน้ำสาขาของลำห้วยแม่วะ แม่น้ำจาง และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง
           - ช่วยเหลือน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
     - ด้านลบ
          - พื้นที่ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้ายรับผลกระทบจากการก่อสร้าง จำนวน 47-1-48.8 ไร่ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 27/2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555
          - ที่ตั้งทำนบดินและพื้นที่นำท่วมอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2 และชั้น 4
          - พื้นที่ราษฎรได้รับผลกระทบและสละที่ดินเพื่อการก่อสร้างจำนวน 7 ราย
 
ที่มาของข้อมูล :        
          - สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
              (สำนักงาน กปร.)
- สำนักงานก่อสร้าง 2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
          - สำนักงานก่อสร้าง 2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

 


  

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>