Tools

E-mail Print PDF

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมฯ จ. แพร่

 
  
  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
 

 

พระราชดำริ :  
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

แนวพระราชดำริ : 
        พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ ในท้องที่บ้านลู ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคตลอดปีด้วย ตามที่ราษฎรหมู่บ้าน ต่าง ๆ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป ไม่เพียงดื่มและใช้ แต่มีไว้เพิ่มคุณภาพชีวิต แม้ว่าในภาคเหนือของไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่มาก แต่ปัญหาภัยแล้งกลับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี จากคำร้องเรียนของประชาชน จำนวน ๕ หมู่บ้าน ในตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพในฤดูแล้ง ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี จึงได้เรียกร้องให้สภาตำบลสวนเขื่อน เสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎร เพิ่มประโยชน์ใช้สอย ในช่วงแรกมีการคาดการณ์ไว้ว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคม จะเป็นเพียงงานชลประทานขนาดเล็ก ที่ช่วยแก้ปัญหาภาระแห้งแล้ง และตอบสนองความต้องการน้ำขั้นพื้นฐาน คือ การอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรขนาดย่อมให้กับชาวบ้าน แต่หลังจากการศึกษาภูมิประเทศ และสภาพทางอุทกวิทยา (Hydrology) ซึ่งเป็นการศึกษาทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการเคลื่อนที่ และการดูแลน้ำอย่างยั่งยืนแล้ว พบว่าสามารถสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อปิด ลำห้วย และเก็บกักน้ำได้ แต่อ่างเก็บน้ำแม่แคมจะมีขนาดและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงเกินงานชลประทานขนาดเล็ก จึงขยายไปเป็นโครงการขนาดกลางซึ่งเก็บน้ำได้มากกว่า ? สิ่งดี ๆ ที่มาพร้อมสายน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้ว ยังสามารถแจกจ่ายสำหรับทำการเกษตรได้ในพื้นที่มากกว่า ๗, ๕๐๐ ไร่ ทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตตัวเมือง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดแพร่อีกด้วย

ที่ตั้งของโครงการ : 
        ตำบลร่องฟอง ตำบลบ้านถิ่น ตำบลน้ำชำ ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วัตถุประสงค์โครงการ : 

1.ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่พื้นที่บางส่วนในเตตำบลร่องฟอง ตำบลบ้านถิ่น ตำบลน้ำชำ ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

2.เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎร และสัตว์เลี้ยงในเขตโครงการ

3.เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้นเป็นแหล่งแพร่และเพาะขยายพันธ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม

สภาพทั่วไป      

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

 - กรมชลประทาน

ระยะเวลาก่อสร้าง  :   แผนการดำเนินการ 4 ปี   (2553-2556)

รายละเอียดโครงการ 

(1)  ทำนบดิน :-

                                -พื้นที่รับน้ำฝน                                              59.00 ตร.กม.

                                -ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี                                   1,074.10 มม.

                                -ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯในเกณฑ์เฉลี่ยต่อปี 14.94 ล้าน ลบ..

                                -ระดับสันเขื่อน                                              +273.20 .(รทก.)

                                -ระดับน้ำสูงสุด                                              +271.70 .(รทก.)

                                -ระดับน้ำเก็บกัก                                             +270.00 .(รทก.)

                                -ระดับน้ำต่ำสุด                                              +248.00 .(รทก.)

                                -ความสูงเขื่อน                                               34.20 .

                                -ความยาวของสันเขื่อน                                 280.00 .

                                -ความกว้างของสันเขื่อน                               8.00 .

                                -ความจุเขื่อนที่ระดับเก็บกัก                           8.55 ล้าน ลบ..

                                -ความจุเขื่อนที่ระดับต่ำสุด                            0.35 ล้าน ลบ..

                                -น้ำใช้งานระหว่างปี                                       8.20 ล้าน ลบ..

                                -ราคาค่าก่อสร้าง                                           375.00 ล้านบาท

(2)  ทางระบายน้ำล้น :-

                                -ระบายน้ำสูงสุดได้                                        197.00 ลบ../วินาที

(3)  ท่อส่งน้ำ (Canal Outlet) :-

                                -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                                  1.00 .

                                -ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อ                                   5.125 ลบ.ม./วินาที

(4)  ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ :-

                                -ฝายทดน้ำของราษฎร  จำนวน                      15 แห่ง

                                  ผันน้ำเข้าสู่ระบบเหมืองเดิมต่อไป

                                -พื้นที่ชลประทาน                                            7,500 ไร่

                                -พื้นที่ส่งน้ำฤดูแล้ง                                          1,000 ไร่

ความก้าวหน้าโครงการ

            ด้านออกแบบ     
                              -      กรมดำเนินการออกแบบเอง  ผลงานแล้วเสร็จ 100%
            ด้านที่ดิน
                              -      ดำเนินการปักหลักเขตแล้วเสร็จ
                              -      ดำเนินการรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ
                              -      อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทนต่อไป
            ด้านป่าไม้
                              -       ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้แล้ว  ตามหนังสือเลขที่ กษ 0303/38  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2546
                              -       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ แจ้งผลการตรวจสอบสภาพป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ตามหนังสือที่  พร.0013/14468  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2546 กรมป่าไม้ส่งหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  ขอให้จำแนกป่าโซน E และ โซน C  แต่ละประเภทเนื้อที่เท่าใด  สำหรับโซน C  ขอให้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่  ทส.1602.4/109  ลงวันที่ 8 มกราคม 2550
                              -       โครงการก่อสร้าง 2 ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550  เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าเพื่ออนุรักษ์ (โซน C)  เนื้อที่ 50-2-00 ไร่ ตามหนังสือที่  กษ 0313.14/222  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2550
                              -       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมถึงกรมป่าไม้ ตามหนังสือที่  พร.0013.4/3402  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550  ซึ่งกองการอนุญาตเสนอให้ส่วนวิจัยและพัฒนาตามหนังสือที่ พร.76401/172  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
                              -       สำนักชลประทานที่ 4 ส่งคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้  เพื่อก่อสร้างถนนทดแทน และที่ทำการบ้านพัก พร้อมหนังสือขอความเห็นชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีพื้นที่มีมากกว่า 20 ไร่  ตามหนังสือที่  กษ 0313/412  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550  และที่  กษ 0313/670  ลงวันที่ 4 กันยายน 2550


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

                            สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น  7,500 ไร่
                            - เพื่ออุปโภคและบริโภค
                            - สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองแพร่ได้
                            - ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้
                            - สามารถใช้อ่างฯ เป็นแหล่งแพร่และขยายพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ ได้

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

                          - อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดปักหลักเขต (ถนนทดแทนฯ ,หัวงาน)
                          - อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทน (บริเวณอ่างฯ)
                          - อยู่ระหว่างการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บริเวณอ่างฯ ,ที่ทำการ ,ถนนทดแทนฯ)
                          - ดำเนินการจัดทำประมาณการและจัดทำเอกสารประมูลจ้างแล้วเสร็จ

 ปัญหาและอุปสรรค

                          - ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า

ผู้ได้รับประโยชน์ : 

          เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎร และสัตว์เลี้ยงในเขตโครงการ

ที่มาของข้อมูล :    

http://www.rid.go.th/royalproject/

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน

เบอร์ติดต่อ : -

 

 

  


  

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>