Tools

E-mail Print PDF

รวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่น่าสนใจ(50)

50 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง <<อ่านต่อ>>
2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่<<อ่านต่อ>>
3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>
4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>
5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.พัทลุง <<อ่านต่อ>>
7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>
8. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก <<อ่านต่อ>>
9. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำพูน <<อ่านต่อ>>
10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่  <<อ่านต่อ>>
11. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
12. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>
14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
15. โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน <<อ่านต่อ>>
16. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
18. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  <<อ่านต่อ>>
19. โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>
20. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>
21. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาุุถ บ้านโคกดก จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>
22. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>
23. โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดพัทลุง <<อ่านต่อ>>
24. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ   จังหวัดกาฬสินธุ์ <<อ่านต่อ>>
25. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ จ.สกลนคร <<อ่านต่อ>>
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  จังหวัดยะลา <<อ่านต่อ>>
27. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
28. โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>
29. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>
30. โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ <<อ่านต่อ>>
31. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>
32. โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน <<อ่านต่อ>>
33. โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ <<อ่านต่อ>>
34. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>
35. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>
36. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
37. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
38. โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
39. โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
40. โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร <<อ่านต่อ>>
41. โครงการพัฒนาป่าไม้ฯสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
42. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จ.ตรัง  <<อ่านต่อ>>
43. โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
44. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ  จังหวัดตาก <<อ่านต่อ>>
45. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
46. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึกฯ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
47. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
48. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านต่อ>>
49. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาพนม จ.กระบี่ <<อ่านต่อ>>
50. โครงการทับทัมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>
51. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
52. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
53.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี <<อ่านต่อ>>
54. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>
55. โครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุรินทร์ <<อ่านต่อ>>
56. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ <<อ่านต่อ>>
57. ศูนย์เรียนรู้ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา <<อ่านต่อ>>
58. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว  <<อ่านต่อ>> 
59. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  <<อ่านต่อ>>  
60. ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง <<อ่านต่อ>>  
 
 
 

 

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>